« Wróć do annakrawczyk.com.pl     |     tel. 506 704 450

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pani Anna Krawczyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Anna Krawczyk Poradnia Dietetyczna pod adresem: ul. Kościelna 52, 41-200 Sosnowiec, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, organ dokonujący wpisu działalności Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Sosnowiec, NIP: 6443409493, REGON 243109310, telefon kontaktowy: +48 506 704 450, codziennie w Dni robocze w godzinach: 8:00-20:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: biuro@annakrawczyk.com.pl;
 2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem URL: annakrawczyk.com.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży Produktów;
 3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
 5. Produkt lub Produkty – autorskie materiały opracowane przez Sprzedającego z zakresu dietetyki, nawyków żywieniowych (np. w postaci e-wykładu, e-booka, indywidualnego planu dietetycznego, indywidualnego jadłospisu, analizy masy ciała, porady dietetycznej lub konsultacji on-line) dostępne w wersji elektronicznej (cyfrowej) w postaci pliku ZIP zawierającego treści cyfrowej w formacie plików .mp3 i/lub w formacie plików .pdf, niezapisanej na nośniku materialnym (tj. niezapisane np. na płycie CD, DVD) oferowane do sprzedaży detalicznej, a także możliwość rezerwacji konsultacji stacjonarnej w gabinecie Sprzedającego (Poradnia Dietetyczna ul. Kościelna 52, 41-200 Sosnowiec) celem zasięgnięcia konsultacji z zakresu dietetyki;
 6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu, także informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
 7. Cena – cena brutto za wybrany przez Użytkownika Produkt oferowany w Sklepie internetowym;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące wybrany przez Zamawiającego Produkt lub zestaw Produktów, złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Konto – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Użytkownikowi m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;
 10. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;
 11. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 15. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 278.);
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 374.);
 19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 20. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym oraz realizacja Umowy sprzedaży, odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia treści zawartych w Produktach. Zakup i odtworzenie treści Produktu nie zastępuje leczenia, ani konsultacji z lekarzem specjalistą, czy psychoterapeutą. Ponadto, Sprzedający informuje, że celem udostępnienia przez niego Produktów w Sklepie internetowym jest jedynie przekazanie wiedzy na temat zdrowego żywienia i nawyków żywieniowych.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);
  b. dostęp do Internetu;
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;
  d. aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt.
 8. Sprzedający informuje, że Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom zawieranie Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta, usługi przypomnienia Hasła do Konta, usługi zamieszczenia opinii na Stronie Produktu. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta wymaga dokonania przez Użytkownika odhaczenia odpowiedniego check-boxu podczas składania Zamówienia lub też wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Konto  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta wysyłając żądanie jego usunięcia mailowo lub zgłaszając je telefonicznie do Sprzedającego.
 4. Usługa przypomnienia Hasła do Konta polega na umożliwieniu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji Konta przesłania na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail linka, który umożliwi Użytkownikowi zmianę dotychczasowe zapomnianego Hasła poprzez utworzenie nowego Hasła.
 5. Usługa dodania opinii o Produkcie umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie subiektywnej opinii o Produkcie na Stronie Produktu wraz z jego oceną w pięciogwiazdkowej skali. Opinia jest widoczna na Stronie Produktu po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 6. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. sposób korzystania z usług przez Użytkownika jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  d. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  e. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  f. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@annakrawczyk.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 11. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.

 

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE PODUKTU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik może ale nie musi zarejestrować się i utworzyć Konto.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, w szczególności wybór innych charakterystycznych dla danego Produktu parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Produktu, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  b. po wyborze Produktów, kliknięcie w ikonkę Koszyka w prawej części Sklepu internetowego;
  c. następnie należy podać swoje dane osobowe, wybrać metodę płatności oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, ewentualnie wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole,
  d. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Wysłanie Zamówienia na Produkty stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
  • a. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, zawierającą numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
  • b. wiadomość z informacją o tym, że Zamówienie jest w trakcie realizacji. Taka wiadomość wysyłana jest po zweryfikowaniu dokonania płatności za Zamówienie. Z chwilą otrzymania ww. informacji mailowej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.
 5. Składając Zamówienie Zamawiający potwierdza, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia z Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co tym samym dla Konsumenta oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy oznacza, iż utraci on prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
 7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określony w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Dostępną w Sklepie internetowym formą płatności jest przedpłata za Zamówienie za pomocą systemu płatności elektronicznych poprzez system przelewy24.pl, także przy użyciu także przy użyciu kodu Blik oraz kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie albo wpisuje kod Blik, albo realizuje płatność postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami. Po dokonaniu płatności, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce Pay Pro S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 3. Zamówienia nie opłacone w terminie 3 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży są anulowane.
 4. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 5. Niezwłocznie po uregulowaniu Ceny za Produkt – tj. po uzyskaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o zapłacie za Zamówienie, Zamawiający otrzymuje drogą mailową informację o umożliwieniu mu dostępu do Produktu w Sklepie internetowym wraz linkiem do pobrania Produktu. Po kliknięciu w link z otrzymanej wiadomości mailowej, Zamawiający ma możliwość JEDNOKROTNEGO pobrania, a następnie zapisania Produktu na jakimkolwiek nośniku, którym dysponuje Zamawiający (np. dysk komputera osobistego, smartfona, tabletu). Zamawiający ponosi odpowiedzialność za należyte zapisanie Produktu i zabezpieczenie pobranego Produktu przed jego skasowaniem.
 6. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zależnie od wskazania Zamawiającego. Oryginał paragonu fiskalnego możliwy jest do odbioru przez Zamawiającego w siedzibie Sprzedającego. Faktura przesyłana jest drogą mailową w postaci pliku w formacie .pdf na wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail. Niniejszym Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, o której mowa w art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie internetowym.

 

ROZDZIAŁ VI – REKLAMACJE:

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu (elektronicznych treści cyfrowych) zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Produktu (np. błąd w odtworzeniu przesłanego pliku, brak treści w wysłanym do Zamawiającego linku po wpływie Ceny za Zamówienie, udostępniony nie taki e-book jaki był przedmiotem Zamówienia), Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego z tytułu rękojmi przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@annakrawczyk.com.pl
 3. Zamawiający, składając reklamację do Sprzedającego proszony jest w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamacyjnego z tytułu rękojmi (naprawa lub wymiana na nowy, obniżenie Ceny, odstąpienie od Umowy sprzedaży w razie istotnej wady Produktu).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego droga mailową na wskazany przez Zamawiającego adres email.
 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, wiih.gov.pl email: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ VII – DANE OSOBOWE:

 

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego), i/lub korzystając z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną (opinie) – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną (opinie) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. Zgodnie z art. 38. pkt. 13) Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje, że Konsumentowi oraz Konsumentowi-Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów i Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, czy Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
 6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Sosnowiec, dnia 17 stycznia 2022 roku

Zadzwoń do nas
0